V Å R E   P L A N E R

P L A N L E G G I N G S D A G E R

Å R S P L A N

Årsplan har flere funksjoner:

  • arbeidsredskap for personalet
  • foreldrenes utgangspunkt for å kunne påvirke innholdet i barnehagen
  • grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
  • informasjonsmateriale for eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

P R O S J E K T
P L A N E R

FØLG LINK TIL FØRSKOLEBARNAS PLAN

FØLG LINK TIL SMÅBARNS-AVDELINGENE:

T E M A P L A N E R

Askøy kommune har utarbeidet en «temaplan barnehage» som skal, med utgangspunkt i statlige føringer, konkretisere felles satsningsområder for Askøybarnehagene, med mål, strategier og tiltak. Sammen med Rammeplan for barnehagen, gir temaplanen retning for et forpliktende og systematisk arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid i den enkelte barnehage.

Planen finner du her: Temaplan barnehage 2018-2021

H A N D L I N G S
P L A N   M O T  
M O B B I N G

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod).

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på http://www.vlfk.no/mobbeombudet

Her finner du vår handlingsplan mot mobbing utarbeidet av Askøy kommune:

Handlingsplan mot mobbing

Dere finner også link til Udir sin side: null mobbing under nyttige lenker.

T R A D I S J O N E R

Vi har gode tradisjoner som avvikles hvert år i barnehagen.

Vi markerer FN dagen 24 oktober med egen høstfest med foreldre. Foreldrene inviteres da til høstfest med utstilling av barnas kunstverk og matservering. De som ønsker kan bidra med vipps til vårt tema for årets høstfest «Alle barn har rett til en god barndom» i regi av Stine Sofie stiftelsen. Høstfesten blir arrangert mandag 25.10 for alle småbarnsavdelingene og tirsdag 26.10 for mellom og haukene.

Besteforeldredag arrangeres i november i barnehagen. Her inviteres besteforeldre på formiddagen og det blir formingsaktiviteter og baking samt andre forberedelser til jul. Denne tradisjonen i vår barnehage er en stor suksess og er en dag både barn, foreldre, besteforeldre og personalet ser frem til  Datoen for dette arrangementet kommer når det nærmer seg.

Lucia frokost markerer vi den 13. desember med å invitere foreldre til frokost med lussekatter og kakao. Førskolebarna går i lucia tog til alle avdelingene. Frokosten starter kl 08.30.

Julegudstjeneste i Strusshamn kirke for alle barna gjennomføres 9 .12 ,  hvor juleevangeliet formidles for og av barn fra barnehagene i nærområdet. Det vil bli alternative aktiviteter i barnehagen for de som ikke ønsker at barna deltar her.

Nissefest markerer vi 17 desember med «ekte» nisse, julegave, grøt og juletregang ute.

Markering av samefolkets-dag 6 Februar

Karneval markeres i februar i forbindelse med fastelaven. Barn og voksne kler seg ut og vi har Pinjatas, disko og fellessamling.

Påskevandring i Strusshamn kirke i samarbeid med kirken, gjennomfører vi hvert år. Dette er en utrolig fin aktivitet hvor barna og personalet formidler påskebudskapet sammen gjennom dramatisering.

Påskefrokost blir arrangert for foreldre/foresatte i uken før påske og er en kjekk samling og treffpunkt for foreldre, personale og barn.

17. mai blir feiret hos oss ved felles idrettsaktiviteter ute og tog til eldreboligene på flagget med allsang, etterfølgt av festmåltid på barnas vis.

Førskoletreff med alle førskolebarna som starter på Strusshamn skole, arrangeres av barnehagene i nærmiljø i slutten av mai, begynnelsen av juni, på Follese fotballanlegg med organiserte idrettsaktiviteter og felles lunsj. Ved de øvrige skolene får barnehagen invitasjon til å være med på førskoledag, og vi, eventuelt foresatte, følger barnet/barna.

Sommerfest arrangeres i mai 2022 med felles grilling, opptreden av voksne og barn, fotballkamp med foreldre og masse gøyale uteaktiviteter – dette er i samarbeid med FAU.

O V E R G A N G  
F R A  
B A R N E H A G E  
T I L   S K O L E

Skogen barnehage har egen avdeling (Haukene) med førskolegruppe som har eget pedagogisk opplegg gjennom hele året. Målet med gruppen er at barna skal få de beste forutsetninger for å mestre overgang til skolen. Dette gjør vi ved:

  • Fast ukeplan og faste gruppedager.
  • Daglige gode samtaler med barna.
  • Gode motoriske utfordringer i ulendt terreng med to til tre lengre turer i skogen hver uke.
  • Samspillsgrupper der sosiale ferdigheter og mestring står i fokus.


Gruppeaktiviteter tilpasset hvert enkelt barns utvikling. Kunnskap og informasjon skaper trygghet. Vi bruker derfor mye tid til å forberede barna på overgang til skole. Dette gjør vi gjennom daglige samtaler med barna, samt undre oss sammen over det som vil møte dem på skolen. Vi legger til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, blant annet gjennom en høytidelig seremoni ved barnehagens årlige sommerfest.

Hvert år reiser «Haukene» på en eventyrlig reise med to overnattinger. En sosial og lærerik tur på alle måter.

Vi har godt samarbeid med skolene hvor vi utarbeider egne avtaler med besøk og aktivitet før skolestart. Vi har møte med skolen 2 ganger i året i forbindelse med overgangen. I tillegg til Askøy kommune sin handlingsplan og heftet «Lese- og skriveglede», jobber vi også etter egen plan for overgang barnehage – skole.