Priser og opptak

Priser

  • Barnehageplass 100%: kr 2330,-
  • Barnehageplass 50%: kr 1150,-
  • Kostpenger 100%: kr 330,-
  • Kostpenger 50%: kr 165,-

Opptak

Eier foretar opptak. Det foretaes ett samordnet opptak av barn i Askøy kommune med søknadsfrist 1. mars hvert år. Ellers har vi fortløpende opptak.

Skogen barnehage har Askøy kommune og omegn som sin opptakskrets.

Under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon framlegges, prioriteres følgende grupper:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. (Dette punktet er nytt etter ny barnehage lov 2006)
  • Søsken av barn som går i barnehagen.
  • Ansatte sine barn.
  • Barn i en vanskelig livssituasjon grunnet sykdom o.l. og/eller sosiale vansker, eller av andre grunner har særlig behov.

Andre søkere enn de som er nevnt ovenfor rangeres skjønnsmessig etter barnets behov. Ved vurdering skal det bl.a. legges vekt på barnets alder, familiesituasjon, boligforhold, trafikkforhold, samt leke- og samværmuligheter. Det skal videre legges vekt på om begge foreldre er yrkesaktive/arbeidssøkende og /eller under utdanning.

Ved opptak skal det tas hensyn til gruppesammensetningen, slik at man forsøker å oppnå en jevn fordeling i alder, slik at man sikrer et godt normaltilbud til barn med spesielle behov. Tildelt barnehageplass beholdes fram til skolestart/barnehageårets slutt. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli. Viktig at foreldrene til skolebarn varsler barnehagen dato for når barna slutter det siste barnehage året. Barnehagen sender ut skjema i januar/februar hvor dette skal meldes.